Serwis (czyszczenie) separatorów ropopochodnych oraz separatorów tłuszczu

Serwisy wykonujemy zgodnie z wymogami producenta urządzenia. Serwisujemy wszystkie typy separatorów oraz oczyszczalni wód zaolejonych występujących na naszym rynku.

Odbiór szlamów zaolejonych i mieszanin wodno-olejowych realizujemy własnymi samochodami serwisowymi specjalnie przystosowanymi do wykonywania prac serwisowych i spełniającymi wymogi w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych (ADR klasa III). Wyposażenie samochodów w wysokowydajne pompo-sprężarki i urządzenia do ciśnieniowego mycia wkładów koalescencyjnych gwarantuje profesjonalne wykonanie prac serwisowych.

Unieszkodliwianie odpadów: szlamów, osadów, mieszanin wodno-olejowych, sorbentów, farb drukarskich w punktach utylizacji odbywa się zgodnie z wymogami przepisów ochrony środowiska. Potwierdzenie odbioru odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne następuje poprzez wystawienie kart przekazania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.